Chuyển tới nội dung
Home » พร้อมสรรพ: การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตที่ยั่งยืน

พร้อมสรรพ: การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตที่ยั่งยืน

โต๊ะอาหารพร้อมสรรพ

พร้อมสรรพ Overview

พร้อมสรรพ (Phromsappha) is a term deeply rooted in Thai culture, carrying profound significance and serving as a guiding principle in various aspects of life. The term comprises two parts: “พร้อม” (Phrom), meaning readiness or preparedness, and “สรรพ” (Sappha), representing virtue, goodness, or moral excellence. Together, พร้อมสรรพ encapsulates a state of being prepared with virtuous qualities, emphasizing the fusion of readiness and moral uprightness.

In Thai philosophy, พร้อมสรรพ is considered a fundamental principle that shapes personal conduct, interpersonal relationships, and societal harmony. It goes beyond mere preparation for physical tasks; it extends to the cultivation of ethical behavior, moral integrity, and a harmonious coexistence with others.

ความหมายของ พร้อมสรรพ

คำว่า พร้อมสรรพ ถูกเข้าใจว่าเป็นหลักการที่ทึบทึนในวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความหมายว่า การเตรียมพร้อมและมีฤทธิ์ดีต้องเป็นส่วนสำคัญของการกระทำทั้งหมด ไม่เพียงแต่การเตรียมตัวก่อนทำงาน แต่ยังควรประกอบด้วยฤทธิ์คุณธรรมและความดีงามในทุกสิ่งที่ทำ นับเป็นการรวมร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์แบบ

ประโยชน์และความสำคัญ

การทำตามหลักการของ พร้อมสรรพ มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านบุคลากรและสังคมทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยการเตรียมตัวในทุกมิติของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน เรียนการ หรือการมีมิตรภาพกับผู้อื่น การปฏิบัติตามหลักการนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมและเต็มไปด้วยความดีงาม

ในทางบุคลากร, พร้อมสรรพ ช่วยสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ความพร้อมในการรับภาระงาน, การวางแผนล่วงหน้า, และการทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้มีสิ่งที่เรียกว่า “ความสำเร็จที่มีคุณภาพ” ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

ในทางสังคม, พร้อมสรรพ เป็นพื้นฐานที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้สังคมมีความสงบ การเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การรับผิดชอบต่อสังคม, และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทำให้มีการพัฒนาที่มีคุณภาพและสร้างความสุขในทุกชั้นต่อหน้าของสังคม

การใช้ พร้อมสรรพ ในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติตามหลักการของ พร้อมสรรพ ในชีวิตประจำวันมีความสำคัญมาก ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในหลายที่ ตั้งแต่การทำงาน, การเรียน, การมีความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อน, และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

 • การทำงาน: การเตรียมตัวในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพ การวางแผนล่วงหน้า, การเตรียมตัวก่อนทำงาน, และการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น

 • การเรียน: พร้อมสรรพ เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเตรียมตัวในการศึกษาทำให้เราสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสร้างความสำเร็จในอนาคต

 • ความสัมพันธ์: ในความสัมพันธ์กับผู้อื่น, พร้อมสรรพ เป็นที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย การเตรียมตัวในเรื่องของมารยาทและการให้เกียรติต่อความต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและเป็นที่นับถือ

 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน: พร้อมสรรพ ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน การเตรียมตัวในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทำให้สามารถสร้างสรรค์สังคมที่เป็นมิตรและเข้มแข็ง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ พร้อมสรรพ

 • พร้อม (Phrom): หมายถึง การเตรียมตัวหรือการเตรียมความพร้อม
 • สรรพ (Sappha): หมายถึง ความดี, คุณธรรม, หรือคุณภาพที่ดี
 • มารยาท (Mara-yaat): หมายถึง การมีวินัยและการมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคและสถานการณ์ที่ใช้ พร้อมสรรพ

 1. ในการทำงาน: “การเตรียมตัวก่อนการนัดหมายกับลูกค้าเป็นที่สำคัญ เพื่อให้สามารถให้บริการได้ดีและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า”

 2. ในการเรียน: “นักเรียนที่มีพร้อมสรรพมักมีผลการเรียนที่ดี เพราะพวกเขาเตรียมตัวในการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นที่จะประสานกับความรู้ที่ได้รับ”

 3. ในความสัมพันธ์: “การมีพร้อมสรรพในความสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างคู่สร้างความสัมพันธ์”

 4. ในกิจกรรมชุมชน: “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนแสดงถึงพร้อมสรรพที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง”

การเปรียบเทียบ พร้อมสรรพ ในภาษาไทยและภาษาอื่น

พร้อมสรรพ เป็นหลักการที่มีความเฉพาะเจาะจงในวัฒนธรรมไทยและไม่มีคำแปลที่สามารถเทียบเท่าได้ในภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม, หลักการของพร้อมสรรพ อาจมีความคล้ายคลึงกับคำศัพท์ในภาษาอื่น เช่น ความพร้อมในภาษาอังกฤษหรือ Préparation ในภาษาฝรั่งเศส แต่ไม่สามารถถูกแปลเท่าเทียมได้

การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พร้อมสรรพ

 • การอ่านหนังสือและบทความ: การอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ พร้อมสรรพ จากหนังสือและบทความทางวิชาการจะช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น

 • การเข้าฟังบรรยาย: การฟังบรรยายหรือสัมมนาเกี่ยวกับหลักการ พร้อมสรรพ จากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการสามารถเสริมความรู้และเพิ่มความเข้าใจ

 • การปฏิบัติ: การนำหลักการ พร้อมสรรพ มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เข้าใจและรับรู้ถึงความสำคัญของหลักการนี้ในประสบการณ์จริง

FAQs (คำถามที่ถามบ่อย)

Q: พร้อมสรรพ มีความหมายอะไรบ้าง?
A: พร้อมสรรพ หมายถึง การเตรียมตัวและมีฤทธิ์ดีในทุกมิติของชีวิต ไม่เพียงแต่การเตรียมตัวก่อนทำงาน, แต่ยังควรประกอบด้วยฤทธิ์คุณธรรมและความดีงาม

Q: พร้อมสรรพ มีประโยชน์อย่างไรในการทำงาน?
A: การปฏิบัติตามหลักการของ พร้อมสรรพ ในการทำงานช่วยสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในการทำงาน, ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

Q: การมีพร้อมสรรพมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร?
A: การมีพร้อมสรรพ ช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่น, โดยการเตรียมตัวในเรื่องของมารยาทและการให้เกียรติ

Q: ความสัมพันธ์ระหว่าง พร้อมสรรพ กับ มารยาท คืออะไร?
A: พร้อมสรรพ เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวและความดีงาม, ในขณะที่มารยาท เน้นที่การมีวินัยและการมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ การรวมทั้งสองนี้ช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ครบถ้วน

Q: การทำตามหลักการของ พร้อมสรรพ มีผลกระทบในทางสังคมอย่างไร?
A: การทำตามหลักการของ พร้อมสรรพ ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การรับผิดชอบต่อสังคม, และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทำให้มีการพัฒนาที่มีคุณภาพและสร้างความสุขในสังคม

โต๊ะอาหารพร้อมสรรพ

Keywords searched by users: พร้อมสรรพ สรรพคุณ, มารยาท

Categories: สำรวจ 58 พร้อมสรรพ

ว. พร้อมทุกอย่าง, มีครบทุกอย่าง, เช่น เตรียมให้พร้อมสรรพ.

โต๊ะอาหารพร้อมสรรพ
โต๊ะอาหารพร้อมสรรพ

สรรพคุณ

สรรพคุณ: แนวทางและข้อมูลล้ำสมัย

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า “สรรพคุณ” บนเว็บไซต์ Longdo Dictionary, Royal Institute, Lexitron, และ Holyname เป็นที่นิยมในการหาความหมายและคุณค่าของคำนี้ในภาษาไทย. ในบทความนี้, เราจะสำรวจและอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับ สรรพคุณ, พร้อมด้วยแนวทางการใช้และความหมายทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้.

สรรพคุณคืออะไร?

คำว่า “สรรพคุณ” มีความหลากหลายในทางความหมาย, แต่ทั่วไปมักใช้เพื่ออธิบายคุณลักษณะที่น่าทึ่งหรือมีค่าของสิ่งต่าง ๆ. ตัวอย่างที่น่าเชื่อถือจาก Longdo Dictionary กล่าวถึงความหมายของ “สรรพคุณ” ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางศาสตร์ หรือคุณค่าที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติ.

ต่อไปนี้คือการอธิบายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สรรพคุณ” ในทางทัศนศาสตร์, การแพทย์, และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ:

สรรพคุณในทางทัศนศาสตร์

ในทางทัศนศาสตร์, “สรรพคุณ” อาจหมายถึงคุณลักษณะทางกายภาพหรือทางเคมีของสิ่งต่าง ๆ. ตัวอย่างเช่น, สรรพคุณของวัสดุสามารถเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดคุณภาพและประโยชน์ของวัสดุนั้น ๆ. การวิเคราะห์สรรพคุณทางทัศนศาสตร์สามารถช่วยให้เรารู้จักกับลักษณะเฉพาะและประโยชน์ที่สามารถได้รับจากวัสดุนั้น.

สรรพคุณในทางการแพทย์

ในทางการแพทย์, “สรรพคุณ” มักนำมาใช้เพื่ออธิบายประโยชน์ทางการแพทย์ของสมุนไพรหรือสารสกัดจากธรรมชาติ. หลายชนิดของพืชและสารสกัดมีสรรพคุณทางการแพทย์ที่น่าสนใจ, เช่น สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางภูมิคุ้มกัน, สารสกัดจากพืชที่มีสรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรีย, หรือ สารสกัดที่มีสรรพคุณในการลดการอักเสบ.

สรรพคุณในทางวิทยาศาสตร์

ในทางวิทยาศาสตร์, “สรรพคุณ” มักนำมาใช้ในการอธิบายลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งต่าง ๆ. ตัวอย่างเช่น, การวิเคราะห์สรรพคุณของสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต หรือ การศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณทางฟิสิกส์ของวัสดุที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรม.

การใช้สรรพคุณในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้, “สรรพคุณ” ยังมีการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา. การเรียนรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสิ่งต่าง ๆ สามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน. ตัวอย่างเช่น, การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณทางสุขภาพหรือการปรับใช้วิธีการทางการแพทย์ที่ใช้สรรพคุณของธรรมชาติ.

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. สรรพคุณสำคัญที่ควรทราบคืออะไร?

สรรพคุณสำคัญของสิ่งต่าง ๆ มีอยู่มากมายและขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งนั้น ๆ. สรรพคุณทางทัศนศาสตร์, การแพทย์, และวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอาจเป็นสิ่งที่ควรสำรวจ.

2. สารสกัดจากธรรมชาติมีสรรพคุณอะไรบ้าง?

สารสกัดจากธรรมชาติมีสรรพคุณทางการแพทย์ที่หลากหลาย, เช่น สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางภูมิคุ้มกัน, สารสกัดที่มีสรรพคุณในการลดการอักเสบ, และอื่น ๆ. การใช้สารสกัดจากธรรมชาติอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพ.

3. สามารถใช้สรรพคุณในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

การใช้สรรพคุณในชีวิตประจำวันสามารถทำได้โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณทางสุขภาพ, การนำไปใช้ในการทำอาหารที่มีประโยชน์, หรือการนำไปใช้ในการดูแลผิวพรรณ.

4. สรรพคุณทางทัศนศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร?

สรรพคุณทางทัศนศาสตร์มีความสำคัญในการทำความเข้าใจลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของสิ่งต่าง ๆ. การวิเคราะห์สรรพคุณทางทัศนศาสตร์ช่วยให้เราทราบถึงคุณลักษณะและประโยชน์ของวัสดุ.

5. สารสกัดจากธรรมชาติมีผลข้างเคียงหรือไม่?

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติอาจมีผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับปริมาณและวิธีการใช้. การปรึกษาผู้专业การแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญก่อนการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ.

สรุป

“สรรพคุณ” เป็นคำที่หลากหลายความหมายและมีการใช้งานที่หลากหลายในทางทัศนศาสตร์, การแพทย์, และชีวิตประจำวัน. การทราบถึงสรรพคุณของสิ่งต่าง ๆ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้ในทางที่เหมาะสม. การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ที่ได้รับการแสดงความเห็นเป็นทางการจะช่วยให้คุณมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูล.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. สรรพคุณสำคัญที่ควรทราบคือ?

สรรพคุณสำคัญของสิ่งต่าง

มารยาท

Understanding มารยาท: A Comprehensive Guide to Thai Etiquette

การติดต่อระหว่างบุคคลมีความสำคัญมากในวัฒนธรรมไทย และมารยาท (Mara-yaat) เป็นหัวใจที่ทำให้การสื่อสารและการสังเกตเห็นของคนไทยมีความเป็นระเบียบและประทับใจอย่างมาก ในบทความนี้เราจะสำรวจถึงมารยาทในทางปรัชญาและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและเพิ่มโอกาสในการปรับตัวอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่ต่างๆ

มารยาทในทางปรัชญา

มารยาทมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมไทย เป็นคุณลักษณะที่ถูกคาดหวังจากทุกคนในสังคม มันไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการให้เกียรติและเคารพต่อผู้อื่น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการรับฟัง การให้ความเข้าใจ และการแสดงออกอย่างสุภาพและเหมาะสม

การมีมารยาทแสดงถึงความเป็นส่วนตัวและการให้ความเคารพต่อผู้อื่น เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยว่าเป็นสิ่งที่ดีและนับถือ เช่นเดียวกับการปกป้องความสันติสุขในสังคม

มารยาทในปฏิบัติ

การทักทายและการสนทนา

ทักทายและการสนทนาเป็นส่วนสำคัญของมารยาท การให้ความสำคัญกับการทักทายในทุกๆ สถานการณ์แสดงถึงความเคารพต่อผู้อื่น การใช้คำนำหน้าเป็นที่เรียบร้อยและสุภาพเป็นสิ่งที่ควรทำ

การถือเท้า

การถือเท้าเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและมารยาทในวัฒนธรรมไทย ถือเท้าสูงกว่าหัวไหล่ของผู้อื่นถือว่าเป็นการทำลายความเคารพ

การรับแขก

การต้อนรับแขกด้วยความยินดีและการแสดงความเคารพต่อแขกเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง การต้อนรับด้วยการไหวพริบและความเป็นกันเองช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

FAQ

1. มารยาทคืออะไร?

มารยาทคือคุณลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพและการให้ความสำคัญต่อผู้อื่นในวัฒนธรรมไทย

2. ทำไมมารยาทถึงสำคัญ?

มารยาทมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย เพราะมันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและสร้างสันติสุขในชุมชน

3. การทักทายมีความสำคัญอย่างไร?

การทักทายเป็นการแสดงถึงความเคารพและเป็นส่วนสำคัญของการเข้าสังคมในวัฒนธรรมไทย

4. ทำไมถึงต้องหลีกเลี่ยงการเท้าแห้ง?

การถือเท้าสูงกว่าหัวไหล่ของผู้อื่นถือเป็นการทำลายความเคารพและมารยาทในวัฒนธรรมไทย

5. มารยาทมีผลต่อการสร้างสัมพันธ์ในสังคมไทยไหม?

ใช่ มารยาทมีผลต่อความสัมพันธ์และสันติสุขในสังคมไทย เป็นประการสำคัญในการเข้าสังคม

6. ทำไมการรับแขกถึงสำคัญ?

การรับแขกด้วยความยินดีและความเคารพช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและความสัมพันธ์ที่แข็งแรง

สรุป

มารยาทเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่สร้างความเข้าใจและความเคารพต่อผู้อื่น การทักทายอย่างสุภาพและการแสดงพฤติกรรมที่นับถือมารยาทช่วยสร้างสังคมที่สร้างสรรค์และสันติสุขที่ทุกคนต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของนั้น

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งอ้างอิงอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ การเข้าใจและปฏิบัติตามมารยาทช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นถึงความเป็นไปในวัฒนธรรมไทยและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น

วาสนาชะตาใจ : ตอนที่ 29 ผู้อื่นวางแผนให้พร้อมสรรพ ข้าแค่ชุยมือเปิบเท่านั้น - Youtube
วาสนาชะตาใจ : ตอนที่ 29 ผู้อื่นวางแผนให้พร้อมสรรพ ข้าแค่ชุยมือเปิบเท่านั้น – Youtube
Ep.75 (2/2) มีพร้อมสรรพสำหรับซินเจียงอุยกูร์ | จับจ้องมองจีน | Nationtv22 - Youtube
Ep.75 (2/2) มีพร้อมสรรพสำหรับซินเจียงอุยกูร์ | จับจ้องมองจีน | Nationtv22 – Youtube
คลิปเต็ม]
คลิปเต็ม] “งามศิลป์ ขนมไทย” พร้อมสรรพทั้งความงามและความอร่อย (15 ก.ย. 66) | ก้องซด พชร์มู – Youtube
ต้นกระเจี๊ยบเขียว ลูกใหญ่ พร้อมปลูก ต้นละ 45 บาท ผักสวนครัวบ้านๆ ประโยชน์เพียบพูน สรรพคุณทางยาพร้อมสรรพ | Lazada.Co.Th
ต้นกระเจี๊ยบเขียว ลูกใหญ่ พร้อมปลูก ต้นละ 45 บาท ผักสวนครัวบ้านๆ ประโยชน์เพียบพูน สรรพคุณทางยาพร้อมสรรพ | Lazada.Co.Th
ต้นกล้ากระเจี๊ยบเขียวลูกเล็ก พร้อมปลูก กล้าละ 10บาท พืชผักบ้านๆ ประโยชน์เพียบพูน สรรพคุณทางยาพร้อมสรรพ | Lazada.Co.Th
ต้นกล้ากระเจี๊ยบเขียวลูกเล็ก พร้อมปลูก กล้าละ 10บาท พืชผักบ้านๆ ประโยชน์เพียบพูน สรรพคุณทางยาพร้อมสรรพ | Lazada.Co.Th
พร้อมสรรพสิ่ง จัดเต็ม ขาย บ้านเดี่ยว โครงการบ้านบารมี นาจอมเทียน ติดสุขุมวิท ห้องมุม - คลังบ้าน.Com
พร้อมสรรพสิ่ง จัดเต็ม ขาย บ้านเดี่ยว โครงการบ้านบารมี นาจอมเทียน ติดสุขุมวิท ห้องมุม – คลังบ้าน.Com

See more here: tomhumbetom.com

Learn more about the topic พร้อมสรรพ.

See more: tomhumbetom.com/foreign

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *